Obchodní podmínky

Obchodní společnosti Jiří Jonák se sídlem: Bojčenkova 1095/4, Černý most, 198 00  Praha, kamenným obchodem a provozovnou: F.X.Procházky 24/7, 250 01  Brandýs nad Labem , IČ: 70557764  zapsané v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Brandýs nad Labem –  Stará Boleslav pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.zahradnitechnika-brandys.cz

1.   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Jiří Jonák, se sídlem Bojčenkova 1095/4, Černý most, 198 00 Praha, IČ: 70557764, zapsané v Živnostenském rejstříku: u Městského úřadu Brandýs nad Labem –  Stará Boleslav (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.zahradnitechnika-brandys.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající výslovně uvádí, že kupní smlouva je uzavírána mezi prodávajícím a kupujícím, nikoli mezi provozovatelem a kupujícím. Prodávající však má povinnosti vůči kupujícímu převzaté v okamžiku uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, vyplývající z těchto obchodních podmínek.

1.2.   Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Prodávající nemá možnost zjistit před uzavřením smlouvy, zda kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Uvede-li kupující identifikační číslo (IČ), má se za to, že jde o podnikatele.

1.3.   Prodávající se zavázal dodat kupujícímu zboží prezentované na webové stránce, a to za podmínek prezentovaných na webové stránce a za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.

1.4.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.  Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Jakékoliv jiné všeobecné či jiné obchodní podmínky se vylučují a nebudou součástí uzavřené smlouvy.

1.6.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.1.  Před uzavřením smlouvy prodávající kupujícímu sděluje, že:

a) kupující, který je spotřebitelem, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, přičemž podmínky a postup při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je blíže specifikován v čl. 4. těchto obchodních podmínek a formulář pro odstoupení je připojen v příloze č. 1 těchto obchodních podmínek;

b) v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady na navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

c) v případě, že kupující má zájem uplatnit stížnost, lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, který je blíže specifikován v čl. 8.4 obchodních podmínek.

1.7.  Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 

2.   UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů na dopravu zboží ke kupujícímu, které jsou zároveň i vyjádřením nákladů na navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží – tj. zejména s dopravou, předvedením zboží, zaškolením obsluhy, případně instalací zboží (dále jen náklady spojené s dodáním zboží). Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Součástí kupní ceny nejsou jiné úkony či služby prodávajícího.

2.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží,

2.4.4. údaje o místu dodání objednávaného zboží dle nabídky místa dodání zboží uvedeného na webu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.  Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Součástí potvrzení objednávky bude přesná specifikace prodávajícího a místa převzetí zboží kupujícím. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Veškerá následující komunikace mezi prodávajícím a kupujícím bude již probíhat výhradně přímo mezi těmito dvěma subjekty.

2.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu a další náklady) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například osobně, písemně či telefonicky).

2.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž prodávající sděluje kupujícímu, že tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.   CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese F.X.Procházky 24/7, 250 01  Brandýs nad Labem;
 • na dobírku, v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • převodem, bezhotovostně na účet prodávajícího č. 107-3411720217/0100, vedený u Komerční banky a. s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • platební kartou, bezhotovostně v provozovně prodávajícího na adrese F.X.Procházky 24/7, 250 01  Brandýs nad Labem;
 • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

3.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před dodáním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ho předá kupujícímu fyzicky proti provedené platbě.

 

4.   ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY UZAVŘENÉ SPOTŘEBITELEM

4.1.   Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu č.1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na emailovou adresu prodávajícího info@zahradnitechnika-brandys.cz.

4.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.  Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, pokud ji již zaplatil, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8.  Pro odstranění pochybností se uvádí, že ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se nevztahují na kupní smlouvu, kde kupující je podnikatelem.

4.9.  Je-li zřejmé, že zboží bylo kupujícím před vrácením užíváno, je kupující povinen uhradit prodávajícímu za užívání zboží úplatu obvyklou v místě a čase za zapůjčení obdobného zboží na dobu, po kterou měl kupující zboží u sebe.

 

5.   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1.  Místem předání zboží je provozovna prodávajícího, pokud si prodávající a kupující nesjednají něco jiného.

5.2.   Dohodnou-li si prodávající a kupující, že je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.   Kupující je povinen přijmout i částečné plnění a přijmout plnění i před dobou dodání dle kupní smlouvy.

5.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6.  Je-li zboží dodáváno na místo určené kupujícím v objednávce (provozovna prodávajícího) a nezajistí-li kupující převzetí zboží nejpozději 5. pracovní den následující po dni sjednaného dodání zboží platí, že prodávající uplynutím tohoto dne splnil svoji povinnost dodat zboží včas a řádně. Tímto okamžikem přechází vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží na kupujícího a prodávající zboží uskladní. Prodávající má právo účtovat skladné ve výši 50 Kč bez DPH za každý kus nepřevzatého zboží a kalendářní den. Nepřevezme-li kupující zboží, bude mu po 10 dnech zaslána výzva na e-mailovou adresu, na níž bylo zasláno potvrzení objednávky. Nepřevezme-li kupující uskladněné zboží nebo jeho část nejpozději do 30 dnů ode dne uskladnění zboží, dává tím kupující prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby prodávající takové zboží nebo jeho část prodal jinému či zlikvidoval. Náklady vynaložené prodávajícím na předprodejní přípravu zboží (doprava na místo dodání zboží dle požadavku kupujícího včetně dopravy na pobočku prodávajícího, příprava zboží k prodeji kupujícímu (rozbalení, zkouška zboží, atd.)) a na opětovné zabalení zboží, atd., budou kupujícímu vyúčtovány a předloženy spolu s naběhlým skladným k úhradě.

 

6.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U KUPNÍ SMLOUVY SE SPOTŘEBITELEM

6.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.   Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, tedy v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající fyzicky obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

6.7.  V případě uplatnění nároku z odpovědnosti za vady se přihlíží k povaze reklamované vady. Kupující má především právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou vadného zboží. Není-li oprava zboží možná či vhodná, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Při určování výše slevy se přihlíží k rozsahu vady a jejímu charakteru, stupni a způsobu opotřebení zboží, délce jeho užívání a k možnostem jeho dalšího použití.

6.8.  V reklamaci kupující uvede a předloží:

– jméno a příjmení, kontaktní adresa, telefon kontaktní osoby, se kterou má být v této věci jednáno
– doklad o zaplacení zboží
– popis vady – např. písemným popisem či fotografickou dokumentací.

6.9.   V případě uplatnění reklamace emailem prodávající písemně potvrdí přijetí o oznámení reklamace.

6.10.  Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. O reklamaci je s kupujícím sepsán reklamační protokol, jehož obsahem je datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že reklamace je prodávajícím uznána jako oprávněná, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn a bude mu sdělen způsob odstranění reklamované vady. Prodávající je povinen vyřizovat reklamace bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

 

7.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ U KUPNÍ SMLOUVY S PODNIKATELEM

7.1.   Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v době jeho předání. Prodávající neodpovídá za vady, u nichž se prokáže, že byly způsobeny kupujícím, třetí osobou, která není ve smluvním vztahu s prodávajícím, nebo vzniklé v důsledku události vyšší moci. Dále není prodávající odpovědný za vady vzniklé či způsobené nesprávným nakládáním se zbožím, mechanickým poškozením či úmyslným poškozením, běžným opotřebením, nebo živelnou událostí (např. požár, vodovodní havárie, apod.). Vadou není rovněž opotřebení dílů, které jsou spotřebního charakteru nebo podléhají opotřebení, například ztupení sečných částí, opotřebení plášťů kol, apod. Za vady vzniklé po předání zboží odpovídá prodávající pouze tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.2.  Nároky z odpovědnosti za vady, které lze zjistit při dodání zboží (zjevné vady), uplatní kupující u prodávajícího nejpozději do 3 pracovních dnů od dodání zboží. Jestliže kupující tuto povinnost nesplní, nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u zjevných vad zanikají.

7.3.   Nároky kupujícího z odpovědnosti za vady zboží u skrytých vad zanikají, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o skrytých vadách zboží do 15 dnů od jejich zjištění nebo od okamžiku, kdy kupující při vynaložení odborné péče měl vady zjistit, jestliže by jednal s odbornou péčí, nejpozději však do 2 měsíců od dodání zboží. V případě, že bude reklamace uznána prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží, prohlásí-li prodávající, že není účelné zboží opravit. K opravě zboží je povinen kupující zboží dopravit do místa sídla či provozovny prodávajícího. Výše slevy bude prodávajícím stanovena s ohledem na povahu vad a jejich vliv na užití zboží. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží a za případné škody způsobené kupujícímu pouze a jen do výše plnění, které uhradil kupující prodávajícímu za dané zboží včetně DPH. Kupující bere na vědomí, že bez tohoto ujednání by prodávající kupní smlouvu s kupujícím nikdy neuzavřel a neměl by na jejím plnění zájem.

 

8.   DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

8.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@zahradnitechnika-brandys.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6.   Prodávající není odpovědný za prodlení s plněním či nesplnění povinnosti podle kupní smlouvy nebo za škody, pokud toto prodlení či nesplnění bylo způsobeno vyšší mocí. Zásahem vyšší moci se rozumí zejména: silné sněhové či jiné bouře, povodně a jiné přírodní katastrofy, nesjízdné silnice, dlouhodobé přerušení dodávky elektrické energie, teroristické činy nebo jejich nebezpečí, občanské nepokoje, rozhodnutí správních orgánů či jiný podobný stav.

 

9.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem a prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů provozovatelem a prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat provozovatele a prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.   Zpracováním osobních údajů kupujícího může provozovatel a prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.   V případě, že by se kupující domníval, že provozovatel nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10.   ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele nebo prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem v elektronické podobě po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Jiří Jonák, F.X.Procházky 24/7, 250 01 Brandýs nad Labem, adresa elektronické pošty info@zahradnitechnika-brandys.cz, telefon +420 326 906 898.

 

13.   EET

13.1.   „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

Příloha č. 1
Formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte a odešlete pouze v případě, že si přejete odstoupit od uzavřené kupní smlouvy)

Adresát:
Internetový obchod https://www.zahradnitechnika-brandys.cz/

Jiří Jonák
se sídlem: Bojčenkova 1095/4, Černý most, 198 00  Praha
IČ : 70557764,
zapsané v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu Brandýs nad Labem

E-mail: info@zahradnitechnika-brandys.cz

Telefon:……………………..

 

V…………………………dne…………………………20……

 

Já, níže podepsaný spotřebitel:

………………………………………….. (jméno a příjmení)

………………………………………….. (datum narození)

…………………………………………… (bydliště)

e-mail:……………………………………….

telefon:………………………………………

tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené ohledně tohoto zboží:

datum objednání:………………………………

datum dodání: …………………………………

číslo objednávky:………………………………

číslo účtu pro vrácení peněžních prostředků:…………….…………………………
(v případě uvedení čísla účtu budou prostředky vráceny na tento účet).

 

Kupující:………………………………………

Podpis

(Jméno a příjmení spotřebitele)

 

V  Brandýse nad Labem , dne 15.4.2021

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se zejména o jméno, adresu, dodací adresu, telefon a email, IČ a DIČ. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro marketingové účely prodávajícího (např. pro zasílání obchodních sdělení).
Osobní údaje uchovává prodávající až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním. Svůj nesouhlas zašlete poštou nebo emailem na adresu prodávajícího.

Osobní údaje dle GDPR

Jaké údaje zpracováváme?

 • jméno a příjmení
 • adresu
 • emailovou adresu
 • telefon
 • IP adresu vašeho počítače
 • případně další údaje, které nám poskytnete v rámci objednávky (IČO, apod.)

Jaká práva máte jako zákazník dle GDPR?

Práva na přístup, opravu, výmaz, právo být zapomenut, právo na omezení zpracování, přenositelnost údajů a v neposlední řadě právo vznést námitku.

Tato práva platí ke všem údajům, které má správce o zákazníkovi k dispozici, tj. i k tzv. nestrukturovaným údajům, které mohou tvořit přílohy e-mailů nebo které jsou uloženy na různých interních a externích úložištích.

Jako zákazník máte právo na to, aby správce vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
 • Občan odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
 • Občan vznese námitku proti zpracování z důvodu oprávněných zájmů správce osobních údajů, jako je např. vedení záznamů o zaměstnancích.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí.
 • Právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.

 

GDPR – Sdělení k ochraně osobních údajů

Dnem 25. května 2018 vstupuje v účinnost nové obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, jehož účelem je vytvořit konzistentní pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie.

Pro společnost je ochrana osobních údajů jednou z priorit. Společnost Jiří Jonák prohlašuje, že za účelem naplnění této priority plně dodržuje právní předpisy EU týkající se ochrany osobních údajů, a ode dne jeho účinnosti bude jednat plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Společnost Jiří Jonák se hlásí ke všem zásadám zpracování osobních údajů a ubezpečuje, že osobní údaje všech subjektů údajů jsou zpracovávány v souladu se zásadou zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, výlučně pro splnění účelu jejich poskytnutí a v maximálně omezeném množství.

Společnost Jiří Jonák respektuje a chrání práva všech subjektů osobních údajů a prohlašuje, že zavedla veškerá dostupná opatření pro dosažení spolehlivé ochrany osobních údajů.

Poskytnutí údajů třetím stranám

Osobní údaje nejsou předávány žádné třetí straně vyjma smluvních přepravců, kterým jsou předávány informace v rozsahu nutném k doručení zásilek.

Naše registrace

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pod registračním číslem 00078416.

Používáme soubory cookie

Naše webové stránky (www.zahradnitechnika-brandys.cz) mohou používat technologii zvanou „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé textové soubory obsahující informace, které do vašeho počítače uloží webová stránka, kterou navštěvujete. Slouží ke zvýšení funkčnosti webových stránek a pomáhají nám analyzovat jejich využití.

Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jakým způsobem návštěvníci naše stránky využívají. Data se shromažďují anonymně a generují se z nich zejména sestavy s informacemi o (1) datu a času Vašeho vstupu na naše stránky; (2) kolik a jaké stránky jste navštívili a jak dlouho jste byli na našich internetových stránkách; (3) název Vaší internetové domény a IP adresa, která Vám umožní vstoupit na naše internetové stránky; (4) internetový prohlížeč, který používáte, a operační systém Vašeho počítače; (5) internetová stránka, z níž jste byli odkázáni na webové stránky.

Tyto údaje využíváme také pro marketingové účely a zpracování ve službách Google AdWords, Google Analytics, Seznam Sklik, Etarget a Facebook.

Informace o zásadách ochrany soukromí společnosti Google zobrazíte kliknutím na následující odkaz: www.google.com/policies/technologies/cookies/.

Na našich webových stránkách používáme dva druhy souborů cookie, a to:

 • dočasné soubory cookie (session cookies), které se ukládají do souboru cookie Vašeho prohlížeče do doby, než ukončíte práci s prohlížečem, a
 • trvalé soubory cookie (tracking cookies), které slouží pro Vaši snadnější a pohodlnější orientaci na Webu a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči mnohem déle (délka nastavení závisí na volbě nastavení internetového prohlížeče). Tyto permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě stránek. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies neshromažďují osobní určitelné identifikační údaje. Tyto údaje se uchovávají v souborech cookies ve Vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit Vaši identitu.

Souhlas s ukládáním cookie

Pokud není váš prohlížeč webových stránek nastaven jinak, většinou jsou cookies automaticky akceptovány. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, většina prohlížečů umožňuje odmítnutí souborů cookies pomocí změny nastavení prohlížeče. Tento krok však může omezit funkčnost a možnosti vašeho používání webových stránek prodávajícího.

Odkazy na weby třetích stran

Během prohlížení našich webových stránek můžete narazit na hypertextové odkazy odkazující na webové stránky třetích stran. Prodávající neodpovídá za sběr ani použití osobních údajů na těchto webových stránkách či aplikacích a doporučuje vám, abyste se před prohlížením těchto webových stránek či použitím takových aplikací a služeb důkladně seznámili s příslušnými podmínkami a prohlášeními o ochraně osobních údajů.

Práva kupujícího

Kupující má právo požádat prodávajícího o informace o zpracování svých osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího o vysvětlení
 • požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav
 • požadovat odstranění osobních údajů z databáze prodávajícího

Kontaktní informace

Pokud si myslíte, že naše společnost (prodávající) zásady Ochrany osobních údajů nedodržela, obraťte se na nás prostřednictvím emailu: info@zahradnitechnika-brandys.cz. V případě oprávněnosti Vaší stížnosti problém identifikujeme a co nejdříve vyřešíme.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího.

Prodávající

Prodávající, firma Jiří Jonák se sídlem: Bojčenkova 1095/4, Černý most, 198 00 Praha, kamenným obchodem a provozovnou: F.X.Procházky 24/7, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 70557764 zapsané v Živnostenském rejstříku Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.zahradnitechnika-brandys.cz

Kupující

 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. Jeho práva jsou popsány v Obchodních podmínkách.
 • Podnikatel je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se na něj nevztahují.

Jakost zboží při převzetí Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění – záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, která se vyskytne u zboží. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.

Lhůta (záruční doba) je:

 • 24 měsíců pro kupujícího spotřebitele
 • 12 měsíců pro kupujícího podnikatele (není-li smluvně dohodnuto jinak)
 • 12 měsíců u použitého zboží (použitým zbožím se rozumí takto označené zboží, které již bylo používané)

Odpovědnost za vady zboží, vadné plnění

V případě, že zboží při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u něj vada v záruční době, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď opravou nebo výměnou zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • mechanickým poškozením, neodbornou zacházením či obsluhou
 • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním nepodléhá Opovědnosti za vady a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

Smluvní záruka za jakost – prodloužená záruka

Prodávající může nad rámec zákonné lhůty za jakost (zákonné záruční doby) poskytovat prodávajícímu prodlouženou záruční dobu. Prodloužená záruční doba se řídí výhradně podmínkami uvedenými v záručním listě, který je v tomto případě vždy dodáván se zbožím. V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy. Uplatnění záruky, odpovědnosti za vady Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Reklamaci může kupující uplatnit i v autorizovaném servisu výrobce zboží. Adresa provozovny (pro uplatnění záruky) : Jiří Jonák, Bojčenkova 1095/4, Černý most, 198 00 Praha E-mail: zahradnitechnika-brandys@seznam.cz Tel: 326906898

Co má obsahovat žádost o reklamaci

Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství). Dále pak doporučuje přiložit kopii dokladu o koupi nebo jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží (dodací list, záruční list, doklad o platbě apod.). Spolu se zbožím zašlete i reklamační list. V reklamačním listu uveďte podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, telefon a email). Uveďte i požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, vrácení peněz).

Vyřízení reklamace

1. Kupující – spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

2. Kupující – podnikatel

Podnikatel je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail. Vyřízení prodloužené záruky – prodloužené smluvní záruky za jakost Smluvní záruku za jakost (prodlouženou záruku) přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba) vyřídí prodávající do 40 dnů. V tomto případě nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.

Společná ustanovení

Prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace prodávající vyrozumí kupujícího o ukončení reklamace a to buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího (nebo udanou doručovací adresu).

Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamované zboží převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován (tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace)

V případě, že reklamované zboží není převzato kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 50,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Při výdeji reklamovaného zboží či vrácení peněz za zboží v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace, a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit reklamované zboží. Je-li kupujícím právnická osoba, pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

Naše doporučení:

Poškozená zásilka dopravcem

Poškozenou zásilku od dopravce doporučujeme nepřebírat. V opačném případě doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o poškození zásilky a pořídit fotodokumentaci.

Kontrola zboží

Kupující při převzetí zboží zkontroluje přebírané zboží a jeho kompletnost (příslušenství, počet kusů apod.). Veškeré nesrovnalosti pak nahlásit prodávajícímu bez zbytečných odkladů.

EET

Elektronická evidence tržeb, e-tržby: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Platnost od 1. 3. 2017